Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Erityisistä syistä voidaan maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista myöntää poikkeama. (MKR 171-176 §)

Luvan edellytyksiä

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa (MRL 172 §);
- haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
- vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
- eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeamaa ei saa myöskään myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 §)

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §)

Rakentaminen alueelle, jolla ei ole hyväksyttyä kaavaa vaatii eräin poikkeuksin suunnittelutarveratkaisun.

Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen eikä asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun nojalla voi hakea rakennuslupaa.

Ympäristökeskuksen poikkeuslupa

Kun kyseessä on:
- uuden rakennuksen rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa olevaa kaavaa (MRL 72 §, 1 mom.)
- vähäistä suurempi poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
- poikkeaminen rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä tai rakennuskiellosta
- ranta-alueella olevan lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi

Rakennuslupa voidaan hakea lainvoimaisen poikkeamisluvan perusteella (MRL 171 §)

Kunnanhallituksen poikkeama

- muut kuin ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvat poikkeamiset

Poikkeamislupahakemukset jätetään rakennusvalvontatoimistoon. Hakemuksen täyttöohjeet löytyvät hakemuslomakkeen yhteydestä.
------------------------------------------------------------------------

Poikkeamislupahakemuksen ja suunnittelutarveratkaisuun tarvittavat asiakirjat

Hakemus ja liitteet neljänä (4) kappaleena.

-hakemuslomake
Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja / omistajat tai hänen valtuuttamansa henkilö.
- selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta.
- ote ympäristökartasta 1:10 000 tai pohjakartasta 1:2000 sekä asemapiirros 1:500.
- naapureiden kuuleminen (hakija tai kunnan viranomainen). Hakemuksesta on kirjallisesti ilmoitettava naapureille ja samalla annettava heille tilaisuus kirjallisen huomautuksen tekemiseen, johon on varattava vähintään 7 päivän määräaika. Naapurinkuulemislomake on hakulomakkeen yhteydessä ks. ohjeita.
- asemapiirros
- jätevesienkäsittelysuunnitelma, tarvittaessa liittymälupa
- muita selvityksiä esim. vedensaantimahdollisuus, tieyhteydet jne.

Tapauskohtaista lisätietoa saa rakennusvalvonnasta.

Tarvittaessa kuulemiset suorittaa viranomainen. Tällöin kuulemisesta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Voimassaolo

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun päätöksessä määrätään aika, jonka kuluessa päätöstä vastaava rakennuslupa on haettava. Aika on yleensä 1 vuosi ja enintään kaksi vuotta siitä kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, vaan varsinaista rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaolon aikana.

Päätöksen lainvoimaisuus

Päätös on lainvoimainen kun se on ollut julkisesti nähtävillä eikä siitä ole tehty valitusviranomaiselle valitusta. Lainvoimaisuustodistuksen hankkii rakennusluvan hakija. Todistuksen antaa Kouvolan hallinto-oikeuden kirjaamo.

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi