Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Rakennuslupa

Rakennuslupaa (MRL 125 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

- ks. rakennusjärjestys
- uuden rakennuksen rakentaminen
- rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
- rakennuksen laajennus
- kerrosalan laskettavan tilan lisääminen
- työhön, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. viemäriverkostonuusiminen, tulisijan rakentaminen, kosteiden tilojen rakentaminen)
- rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttaminen
- määräajaksi paikoilleen pystytettävän rakennuksen rakentaminen

Rakennuslupa haetaan kirjallisesti siihen tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lupahakemus liitteineen jätetään rakennusvalvontatoimistoon kahtena (2) sarjana.

Hakemus on jätettävä riittävän ajoin ennen rakennustöiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Asiakirjoiltaan täydellisen lupahakemuksen käsittely vie pari viikkoa ja päätöksenantopäivästä valitusaika on 14 vuorokautta.

Rakennuslupa raukeaa ellei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa.
------------------------------------------------------------------------

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa (MRL 126 §) tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin:

- ks. rakennusjärjestys
- vähäiset rakennushankkeet (ks. rakennusjärjestys) esim: maston, säiliön, piipun pystyttäminen
- suurehko laituri
- sillat
- muusta alueesta erottuva suurehko säilytys-, varastointi- tai pysäköintialue
- rakennelmaan tai laitokseen, joka ei ole rakennus
- jos toimenpiteellä on vaikutus luonnonoloihin, maisemakuvaan tms.
- rakennuksen ulkopuolisen jätevesijärjestelmien muutostyö ja rakentaminen
- rakennuksen ulkoasun muuttaminen
- mainostoimenpide
- aitaaminen
- asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin

Toimenpidelupa haetaan kirjallisesti noudattaen soveltuvin osin rakennusluvan hakumenettelyä ja liitteitä.

Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä.
------------------------------------------------------------------------

Rakennuslupaan ja toimenpidelupaan tarvittavia asiakirjoja

? merkityt tarvitaan pääsääntöisesti aina, sekä rakennus- että toimenpidelupaan.
Lisätietoja rakennusvalvonnasta.

1. ? Rakennus- tai toimenpidelupahakemuslomake 2 kpl
Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan haltija / haltijat tai hänen valtuuttamansa henkilö.

2. ? Omistusoikeutta osoittava asiakirja (kauppa-, lahja-, vuokra- tms. luovutuskirja tai ote lainhuudosta) 2 kpl

3. ? Väestörekisterikeskuksen tilastolomake 1 kpl
Rakennushankeilmoitus (RH1) on tehtävä erikseen jokaisesta luvan kohteena olevasta uudisrakennuksesta, laajennuksesta ja muutostyöstä.
Asuinhuoneistot –lomake (RH2) tulee täyttää asuinrakennuksesta, jossa on enemmän kuin yksi asunto tai asunnon huoneistoala ja varustetaso muuttuvat laajennuksen tai muutostyön yhteydessä.
Purettavista rakennuksista täytetään (RH9) Ilmoitus rakennuksen poistumasta -lomake.

4. ? Kartat 2 kpl
Kopio kaava- tai ympäristökartasta

5. ? Pääpiirustukset 2 sarjaa
Piirustukset on laadittava Suomen rakentamismääräyskokoelman A 2 mukaisesti ja taitettava A4 kokoon niin että nimiö jää näkyviin. Suunnittelijan tulee allekirjoittaa piirustukset.
Pääpiirustusten tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

Asemapiirros
- mittakaavassa 1:200, 1:500 ja tarvittaessa 1:1000
- tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
- rakennuksen mitat
- kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
- kaava-alueella korttelia / tonttia ja rajoittuvia alueita koskevat merkinnät
- rakennettavaksi aiotut, purettavat ja olemassa olevat rakennukset. Myös lähiympäristön rakennukset ainakin kymmenen metrin etäisyydeltä rajasta.
- rakennuksen sijainti ja etäisyys rajoihin sekä muihin rakennuksiin tai rantaviivaan
- tekninen ja muu huolto (talousvesikaivot, vesijohdot, viemärit, jätevesilaitteiden sijainti, puhdistettujen vesien purkupaikka ja niiden etäisyydet rakennuksiin ja vesistöön, jäteastioiden sijainti jne.)
- pintavesien johtaminen (sade- ja perusvesien kaivot)
- pihamaan järjestelyt ( tiet, oleskelualueet, leikkipaikat, tuuletus – ja kuivatustelineet, istutukset, säilytettävä puusto, pintamateriaalit)
- piha-alueen korot korkeuskäyrin (ennen rakentamista ja suunniteltu tilanne)
- lattiatason ja piha-alueen korot, rakennuksen kulmapisteiden korot
- pohjoisnuoli

Pohjapiirros
- mittakaavassa 1:100 tai 1:50
- rakennuksen päämitat
- huonetilojen käyttötarkoitus
- palo-osastojen rajat
- ainemerkinnät
- ovien aukeamissuunnat
- kiintokalusteet, varusteet ja laitteet
- vesipisteet, lattiakaivot
- huone- ja kerroskorkeudet
- savuhormit ja erillinen hormipiirros 1:10 tai 1:20
- radonhaittojen poisto

Leikkauspiirustus
- mittakaavassa 1:100 tao 1:50
- kerros- ja huonekorkeudet
- rakenteet ja ainemerkinnät
- maanpinnan korkeusasema ainakin 3 m ulkoseinän ulkopuolelle (tilanne ennen ja jälkeen suunnittelun)

Julkisivupiirustukset
- mittakaavassa 1:100
- julkisivujen ja kattopintojen materiaalit, käsittely ja väri
- kattovarusteet, talotikkaat
- savupiiput (korkeus merkittävä)
- maanpinnan viiva ennen ja jälkeen suunnittelun
- asemakaava-alueella ja tien läheisyydessä tien korkeusasema pistekatkoviivalla
- aidat, tukimuurit yms.

Rakenneleikkaukset
- mittakaavassa 1:20
- rakennevahvuudet, materiaalit
- rakenteen u-arvo
- kosteiden tilojen rakenneleikkaukset

6. ? Naapurien kuuleminen 2kpl Ks. ohje
- viereinen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen haltija
- hankkeesta on tiedotettava myös rakennuspaikalle asennettavalla kyltillä

7. ? Vastaavan työnjohtajan hakemus 2kpl
Rakennustyössä tulee olla MRL:n 122 § mukainen vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset on määritetty MRA 70 §:ssä ja Suomen RakMK:n osassa A1.
- ennen rakentamisen aloittamista hankkeelle on oltava hyväksytty vastaava työnjohtaja

8. ? Perustamistapaselvitys ja tarvittaessa pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 2 kpl

9. Mikäli hakemusta on edeltänyt poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös
Päätös, jossa on lainvoimaisuusmerkintä valitusviranomaiselta. 1 kpl

10. Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä

11. Ilmoitus kiinteistön jätevesien käsittelystä ja johtamisesta suunnitelmineen 2 kpl
Rakennettaessa kunnallisen viemäriverkosto alueen ulkopuolelle.

Vesi- ja viemäriliittymähakemus 2 kpl
Rakennettaessa asemakaava alueelle tulee ennen lupahakemuksen jättämistä tehdä hakemus liittymiseksi kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

12. Lämmöneritysmääräysten laskentataulukko ja tarkastuslista 2 kpl.

13. Energiaselvitys 2 kpl
(Ympäristöministeriön asetus 1010/2017)
Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen rakennuksen käyttöönottoa.

14. Tiehallinnon tai tiekunnan päätös tieliittymästä 2 kpl.

15. Väestönsuojailmoitus
- yli 600 m2:n hankkeista

Lisäksi kohteen niin edellyttäessä

16. Kvv-työnjohtajan hakemus 2 kpl
- vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
- kelpoisuusvaatimukset on määritetty MRL 123 § 1 ja 2 momentissa sekä Suomen RakMK osassa A1 ja D6.
17. IV-työnjohtajan hakemus 2 kpl
- vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
- kelpoisuusehdot on määritetty MRL 123 § 1 ja 2 momentissa sekä Suomen RakMK osassa A1
18. Pääsuunnittelijan hakemus 2 kpl
Rakennustyössä tulee olla MRL 120 § mukainen pääsuunnittelija.
pätevyysvaatimukset Suomen RakMK osan A2 mukaisesti

 

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi