Etusivu |  Yhteystiedot |  Haku |  Palaute |  Sivukartta
 

Maa-aineslupa

Maa-aineslupaviranomainen on 1.7.2016 alkaen Haminan ympäristölautakunta. Maa-ainesten ottolupahakemukset on osoitettava Haminan ympäristölautakunnalle (PL 70, 49401 Hamina)

Maa-aineslaki (MAL) 555/1981

Ympäristökeskus ohjaa ja valvoo MAL:n mukaista toimintaa alueellaan.
Kunnan tehtävä on ohjata ja valvoa maa-ainesten ottamista kunnassa.
Rakennuslautakunta valmistelee maa-ainesluvat. Rakennustarkastaja valmistelee ja valvoo maa-ainesluvat, päättää maa-aineslain mukaisten toimenpiteiden keskeyttämisestä ja päättää sekä valvoo maa-aineslupien vakuudet ja vakuuksien vapauttamisen Virolahden ja Miehikkälän alueella.

Maa-aineslaissa tarkoitettuun ainesten ottamiseen on saatava lupa

Lupa ei ole tarpeen:
- jos aineksia otetaan omaan tavanomaista kotikäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Tällöinkin ottamispaikat on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä siten kuin 3 §:n 4 momentissa säädetään. Ks. Ilmoitusvelvollisuus kotitarveotosta (jos otto ylittää 500 m3).


Maa-aineslupaan tarvittavat asiakirjat

Lupahakemus 4 kpl

 • Hakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna
 • Omistusoikeusasiakirja
 • Ottamissuunnitelma:
  • ei laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäiset hankkeet
   suunnitelmassa on ilmettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.
  • ottoalue
 • Ympäristövaikutusten arviointi (468/94), tarvittaessa

Luvan edellytykset:

 • ottamissuunnitelma on esitetty
 • ottaminen tai sen järjestely ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.
  • kauniin maisemakuvan turmeltuminen
  • luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutuminen
  • huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai
  • tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa
  • ettei ottaminen estä asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteutumista eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa
  • maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren rannan tai vesistön rantavyöhykkeeltä ellei aluetta ole kaavassa siihen varattu
  • ottamispaikat on sijoitettava ja ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Lupa myönnetään määräajaksi, enintään kymmeneksi vuodeksi.
Lupaviranomainen määrää luvan haltijalle vakuuden lupamääräysten toteuttamiseksi.
Valvontaviranomainen voi keskeyttää maa-aineksin ottamisen mikäli lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä ei noudateta.
Maa-ainesluvan haltijan on vuosittain ilmoitettava lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.

Ilmoitusvelvollisuus kotitarveotosta

Kotitarveotosta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 m3 maa-ainesta.

 
Virolahden kunta, Opintie 4, PL 14, 49901 Virolahti | puh. (05) 749 12, fax (05) 347 1867, info(at)virolahti.fi